Artyku造 biurowe
Nasz adres
Office Team s.c.

ul. Sza逕iowa 2
03-176 Warszawa
NIP: 1132864318

Kontakt:
Dzia sprzeda篡: 690 063 819
Dzia logistyki: 690 063 818

Numer konta bankowego:
Bank PEKAO S.A.
44 1240 6074 1111 0010 5049 1604

https://www.office-team.com.pl
E-mail: biuro@office-team.com.pl

Regulamin

I.Informacje og鏊ne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem okre郵a zasady sprzeda篡 w sklepie internetowym http://www.office-team.com.pl, zwanym dalej "Sklepem". Z這瞠nie zam闚ienia w Sklepie jest r闚noznaczne z akceptacj Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te staj si obowi您uj帷e od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

W豉軼icielem Sklepu jest: 

Office Team s.c. L.Czarkowski K.Rodak
ul. Le郾a 4
05-240 T逝szcz
NIP 1132864318

II.Oferta

Przedmiotem sprzeda篡 s produkty przedstawione w Sklepie w momencie sk豉dania zam闚ienia.

Wszystkie produkty s fabrycznie nowe, posiadaj gwarancj producenta.

Dok豉damy stara, aby informacje zawarte na stronach Sklepu by造 aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie s one gwarantowane w jakikolwiek spos鏏. Zamieszczone wizerunki maj za zadanie przybli篡 wygl康 oferowanych produkt闚 i mog r騜ni si w szczeg馧ach od orygina堯w. Przeznaczenie produkt闚 jest okre郵one wy陰cznie w instrukcjach obs逝gi i zastosowania.

Zamieszczone na stronach Sklepu ceny s jedynie zaproszeniem do sk豉dania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog r闚nie w ka盥ej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kurs闚 walut lub zmian cen producenta). Je郵i zmiana taka dotyczy towar闚 zam闚ionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i mo瞠 anulowa zam闚ienie.

Katalog produkt闚 zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktowa jako zaproszenie do negocjacji. 

Ceny znajduj帷ych si w Sklepie artyku堯w s podane w z這tych polskich s cenami netto. Podane ceny obowi您uj do wyczerpania zapas闚 w magazynach producent闚 i mog ulec zmianie. Dla uzyskania wi捫帷ej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obs逝gi Klienta).

Dla sta造ch klient闚 proponujemy atrakcyjne rabaty.

III. Zam闚ienia i realizacja

Zam闚ienia z這穎ne w godz. 8-16 s realizowane w nast瘼nym dniu roboczym. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ci庵u 24 godzin. Dostawa na terenie ca貫go kraju odbywa si za po鈔ednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ci庵u 48 godzin.

Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usuni皻e. Aby dokona zakup闚 w naszym sklepie internetowym niezb璠ny jest "login", kt鏎y uzyskaj Pa雟two podczas rejestracji w sklepie on-line. W przypadku problem闚 nasi pracownicy udziel Pa雟twu wszystkich niezb璠nych informacji i pomog zarejestrowa si w naszym systemie.

Warunkiem do realizacji zam闚ienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiaj帷ej.

Z這瞠nie zam闚ienia powoduje wys豉nie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przes豉ne zam闚ienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje si z Klientem telefonicznie dzwoni帷 pod numer wskazany w zam闚ieniu. Istnieje mo磧iwo嗆 cz窷ciowej realizacji zam闚ienia, je郵i zgod na taki spos鏏 realizacji wyrazi Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zam闚ione produkty s ju skompletowane konsultant wystawia faktur VAT oraz wysy豉 do Klienta e-mila informuj帷ego, 瞠 towar jest przygotowany do wysy趾i.

Na terenie Warszawy minimalna warto嗆 zam闚ienia to 200z.

Przyj璚ie zam闚ienie nie oznacza, 瞠 zostanie ono w pe軟i zrealizowane. Brak towaru w magazynie i zwi您ane z tym wyd逝瞠nie czasu oczekiwania zostanie zg這szone Klientowi.

Dok豉damy wszelkich stara, aby ceny kszta速owa造 si na jak najni窺zym poziomie. Ceny mog ulega zmianom, przy czym je瞠li nast徙i to w trakcie realizacji zam闚ienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i b璠zie mu przys逝giwa prawo anulowania zam闚ienia.

IV. Wysy趾a i koszty

Dostawy wi瘯szo軼i typowych przesy貫k o warto軼i katalogowej netto powy瞠j 500 z i wadze do 20 kg (waga wszystkich zam闚ionych artyku堯w) realizowane s na terenie ca貫go kraju BEZPxTNIE. Koszt i warunki przes豉nia zam闚ienia o ni窺zej warto軼i lub wy窺zej wadze ustalany jest telefonicznie.

Odst瘼stwa od pkt 1 mo磧iwe s po otrzymaniu zgody od pracownika Biuro Obs逝gi Klienta.

Koszty przygotowania przesy趾i oraz dostarczenia do przewo幡ika pokrywa Sklep. Sklep nie ponosi odpowiedzialno軼i za op騧nienia powsta貫 w wyniku zaniedba firmy kurierskiej.

Z chwil odebrania przesy趾i Klient otrzymuje faktur, gwarancj (je瞠li taka istnieje) oraz instrukcj obs逝gi.

V. Formy p豉tno軼i

Dla Pa雟twa wygody akceptujemy poni窺ze formy p豉tno軼i:

- got闚k przy odbiorze (p豉tne kurierowi lub dostawcy ,

- przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury. 

VI. Reklamacje i zwroty

Wszystkie oferowane przez nas towary s fabrycznie nowe i obj皻e gwarancj producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Sklep nie bierze odpowiedzialno軼i za szkody wynik貫 z niew豉軼iwego u篡tkowania towar闚.

Odpowiedzialno嗆 za szkody wynikaj帷e z nieprawid這wego funkcjonowania urz康ze, obs逝giwanych zgodnie z instrukcj, okre郵aj warunki gwarancji producenta, importera b康 dystrybutora towaru.

Je瞠li dostarczony towar b璠zie posiada wady, Klientowi przys逝guje prawo otrzymania tego towaru z usuni皻 wad b康 wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora b康 importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odes豉nie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopi faktury oraz podstemplowan przez nasz Firm kart gwarancyjn. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora b康 importera zwr鏂imy koszty zakupu b康 wymienimy towar na wolny od wad.

Reklamacji z powodu r騜nic wynikaj帷ych z wygl康u towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: r騜nymi ustawieniami monitora nie uwzgl璠nia si.

Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towar闚 w terminie do 7 dni od ich wydania, zgodnie z Ustaw z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niekt鏎ych praw konsument闚 oraz o odpowiedzialno軼i (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa si wy陰cznie na koszt zwracaj帷ego.

Warunkiem przyj璚ia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzgl璠nieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegaj koszty przygotowania, dostarczenia i wysy趾i. Zwrot towaru odbywa si na koszt nabywcy.

Wszystkie przesy趾i prosimy kierowa na adres korespondencyjny Sklepu.

Nie przyjmujemy przesy貫k wys豉nych do nas za pobraniem.

VII. Ochrona danych

Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z p騧niejszymi zmianami) informujemy, 瞠 podane przez Klienta dane osobowe b璠 obj皻e ochron przed dost瘼em os鏏 nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane s tylko na potrzeby Sklepu, do cel闚 marketingowych i ewidencyjnych. Jednocze郾ie zapewniamy, 瞠 maj Pa雟two prawo wgl康u do swoich danych oraz ich poprawiania.

W ka盥ym momencie mo瞠cie Pa雟two za膨da zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. 秧danie takie powinno by przes豉ne listem poleconym na adres firmy lub z這穎ne osobi軼ie na pi鄉ie.

Jednocze郾ie Sklep zapewnia, ze w ka盥ej chwili zostanie uwzgl璠niona przekazana telefonicznie, poczt elektroniczn, osobi軼ie lub korespondencyjnie pro軸a o skre郵enie podanego adresu e-mail z listy Klient闚.

VIII. Pozosta貫 informacje

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialno軼i za niezrealizowanie zam闚ienia z przyczyn technicznych (wadliwe dzia豉nie sieci, niedostarczenie przesy趾i przez firm kuriersk lub z przyczyn niezale積ych Sklepu)

Nie ponosimy odpowiedzialno軼i za zam闚ienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystuj帷e adres e-mail oraz has這 Klienta. Podstaw jakichkolwiek roszcze stron wynikaj帷ych z przepis闚 prawa jest dow鏚 sprzeda篡 (faktura VAT) wystawiony przez sprzedaj帷ego i dostarczony Klientowi wraz z zam闚ionymi artyku豉mi.